top of page

Programy

ZDROWE MIASTO to nie honorowy tytuł przyznawany przez Światową Organizację Zdrowia - to cel, który możemy razem osiągnąć!
Profilaktyka Kleszczowego Zapalenia Mózgu

Wspólnie na rzecz profilaktyki kleszczowego zapalenia mózgu

 

 

 

      Stowarzyszenie Zdrowych Miast Polskich (SZMP) w ramach swoich zadań statutowych, działając na rzecz poprawy zdrowia mieszkańców gmin i edukacji prozdrowotnej przygotowało Program polityki zdrowotnej, dotyczący profilaktyki kleszczowego zapaleniem mózgu (KZM). Nadrzędnym celem Programu jest zmniejszenie liczby zachorowań na infekcje KZM wśród mieszkańców danej jednostki samorządu terytorialnego, zmniejszenie liczby hospitalizacji
i powikłań zarówno neurologicznych i psychologicznych z powodu przebytego KZM, a także zwiększenie poziomu wiedzy ogółu mieszkańców w zakresie prewencji chorób odkleszczowych. Podejmowane przez SZMP działanie ma również, zwrócić uwagę na potrzebę wykonywania szczepień ochronnych w tym kierunku. 

 

 

 

      Kleszczowe zapalenie mózgu to choroba ośrodkowego układu nerwowego przenoszona przez kleszcze Ixodidae, wywoływana przez wirus RNA z grupy Flaviviridae. Choroba ta może zakończyć się długotrwałymi powikłaniami neurologicznymi a nawet śmiercią [1]. Jest ona wskazywana jako jedna z ważnych przyczyn śmiertelności w Europie. Do tej pory wszystkie zgłoszone zachorowania na KZM wymagały hospitalizacji. Do zakażenia człowieka dochodzi w wyniku ukłucia przez zakażonego kleszcza. Zagrożenie to dotyczy wszystkich grup bez względu na wiek.

 

 

 

       KZM uznawane jest za chorobę sezonową, jednak ze względu na zmiany klimatyczne sezonowość tych zakażeń się zaciera. Według danych Państwowego Zakładu Higieny w 2014 roku 1/3 przypadków zachorowań miała miejsce w IV kwartale roku. Kleszczowe zapalenie mózgu jest poważnym problemem dla międzynarodowego zdrowia publicznego.  Leczenie kleszczowego zapalenia mózgu polega tylko na leczeniu objawowym tj. stosowaniu leków przeciwbólowych i przeciwzapalnych, zmniejszających ciśnienie wewnątrzczaszkowe, a w ciężkich przypadkach również kortykosteroidów. Nie ma żadnej innej możliwości leczenia KZM. Dlatego tak ważne jest zapobieganie zakażeniu wirusem KZM poprzez unikanie ukąszenia kleszcza oraz przede wszystkim przez szczepienia uodparniające.

 

 

 

         Wierzymy, że zaangażowanie samorządów w realizację programu pomoże w zwiększeniu świadomości w zakresie korzyści wynikających ze szczepień przeciw KZM oraz wpłynie znacząco na zmniejszenie transmisji wirusa w środowisku.

​Jaskra pod kontrolą

Jaskra pod kontrolą

 

 

                    Stowarzyszenie Zdrowych Miast Polskich działając na rzecz wdrażania dobrych zasad oraz strategii zdrowia w regionach i gminach nawiązało współpracę z organizatorem i partnerami ogólnopolskiej kampanii edukacyjnej „Jaskra nie boli – kradnie wzrok”. Celem współpracy jest popularyzacja wiedzy na temat jaskry wśród lokalnych społeczności. Podejmowane działania mają zwrócić uwagę na groźne konsekwencje nieleczonej jaskry nie tylko osobiste, ale również społeczne. Jaskra jest drugą po zaćmie najczęstszą przyczyną ślepoty w krajach rozwiniętych. Zdaniem Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) jest jednak dużo groźniejsza, ponieważ uszkodzenie nerwu wzrokowego w przypadku jaskry jest nieodwracalne[1]. Według szacunków badaczy do 2020 roku liczba chorych na jaskrę wzrośnie do prawie 80 mln na całym świecie a 11 milionów osób straci w jej wyniku wzrok[2]. Ze względu na częstość występowania jaskra jest uznawana za chorobę cywilizacyjną XXI wieku.

 

  W Polsce problem jaskry może dotyczyć nawet 800 tys. osób. Szacuje się, że tylko połowa z nich została zdiagnozowana. Powodem jest niska świadomość społeczna oraz bezobjawowy przebieg choroby - w 90% przypadków jaskra przebiega bezobjawowo[3]. Osoby nieświadome swojego schorzenia dowiadują się o nim przypadkowo podczas rutynowej wizyty u lekarza lub w momencie pojawienie się widocznych i nieodwracalnych ubytków nerwu wzrokowego. W Polsce aż 70% przypadków jaskry wykrywana jest w jej zaawansowanym stadium kiedy na uratowanie wzroku jest już za późno.

 

  Wierzymy, że zaangażowanie samorządów w realizację programów wczesnego rozpoznania jaskry i działania edukacyjne zmierzające do wzrostu świadomości Polaków w tym zakresie mogą tę sytuację zmienić a tym samym uratować wzroku wielu chorym. Szczególną uwagę zwracamy tu na osoby z rodzinnym występowaniem, czyli I stopień pokrewieństwa – rodzice, rodzeństwo, ponieważ ten czynnik zwiększa nawet 8-krotnie ryzyko zachorowania[4].

 

 

  Kampania edukacyjna „Jaska nie boli – kradnie wzrok” została zainicjowana przez Stowarzyszenie Chorych na Jaskrę w celu zmotywowania Polaków do wykonywania badań diagnostycznych. Partnerami akcji są Polskie Towarzystwo Okulistyczne, Sekcja Jaskry Polskiego Towarzystwa Okulistycznego oraz Polski Związek Niewidomych. W ramach kampanii prowadzone są działania edukacyjne na temat choroby. Kampania rozpoczęła się wraz ze Światowym Tygodniem Jaskry przypadającym w 2015 roku na 8-14 marca.

 

  Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom Stowarzyszenie Zdrowych Miast Polskich przygotowało projekt efektywnego programu badań przesiewowych w kierunku wczesnego rozpoznania jaskry występującej rodzinnie. W imieniu organizatorów kampanii „Jaskra nie boli – kradnie wzrok” przekazujemy również jednostkom samorządów terytorialnych ulotkę edukacyjną oraz plakat na temat jaskry.

Załączniki:

  • Program badań przesiewowych w kierunku wczesnego rozpoznania jaskry występującej rodzinnie

  • Ulotka edukacyjna

  • Plakat edukacyjny

 

 

[1] WHO, Glaucoma is second leading cause of blindness globally, http://www.who.int/bulletin/volumes82/11/feature 1104/en/index1.html.

[2] Quigley HA, Broman AT, The number of people with glaucoma worldwide in 2010 and 2020. Br J Ophthalmol 2005;90: 262–267.

[3] GUS, 2007. Stan zdrowia ludności Polski w przekroju terytorialnym w 2004 r.

[4] Glaucoma Australia (www.glaucoma.org.au).

Profilaktyka WZW typu C

Wspólnie na rzecz profilaktyki wirusowego zapalenia wątroby typu C

 

Stowarzyszenie Zdrowych Miast Polskich działając na rzecz poprawy stanu zdrowia mieszkańców gmin nawiązało współpracę z organizatorem i partnerami kampanii „Cichy Zabójca WZWC” w zakresie budowania świadomości społeczeństwa nt. zagrożenia jakie stanowi wirusowe zapalenie wątroby typu C wywołane wirusem HCV (Hepatitis C Virus) - 100 razy bardziej zakaźnym niż wirus HIV oraz zwiększenia dostępu do badań przesiewowych w tym kierunku poprzez realizację przez jednostki samorządów terytorialnych programów profilaktyki i wczesnego wykrywania zakażeń HCV.

Zaangazowanie Jednostek Samorządów Terytorialych w przygotowanie i realizację samorządowych programów poświęconych tematyce wzwc będą  stanowiły dla mieszkańców korzyść nie do przecenienia. Zdrowie, bowiem jest najcenniejszą wartością każdego człowieka.

Wirusowe zapalenie wątroby typu C stanowi obecnie jedno z największych zagrożeń epidemiologicznych i społecznych XXI wieku. 19 maja 2010 roku Światowa Organizacja Zdrowia przyjęła pierwszą w historii rezolucję na temat wirusowego zapalenia wątroby typu C, wzywającą rządy krajów członkowskich WHO do podjęcia działań na rzecz wzrostu świadomości, poprawy profilaktyki i diagnostyki WZW.

 

W Polsce według Polskiej Grupy Ekspertów HCV kontakt z wirusem HCV mogło mieć nawet 730 000 osób.
Wśród nich 230 000[1]  osób jest aktywnie zakażonych i wymaga leczenia. W ich krwi jest wirus HCV, który może być przekazywany kolejnym osobom.

Dotychczas w Polsce przeciwciała anty-HCV wykryto jedynie u  ok 50 000 pacjentów.[2] Pozostali chorzy są nadal nieświadomi zakażenia stanowiąc zagrożenie dla osób niezakażonych, poprzez ogromny rezerwuar potencjalnych źródeł zakażenia. W opinii ekspertów, podstawową przyczyną takiej sytuacji jest niewystarczająca wiedza społeczeństwa i lekarzy na temat wzw C oraz brak narodowego programu populacyjnych badań przesiewowych. 

Ponieważ nie ma szczepionki przeciwko HCV, jedynym skutecznym sposobem walki z wirusem HCV jest wczesna diagnostyka zakażonych. Zdaniem ekspertów, jeśli nie zostaną podjęte szybkie i zdecydowane działania w kierunku zdiagnozowania jak największej liczby zakażonych, w ciągu 20 lat dojdzie do licznych manifestacji późnych następstw WZW typu C, takich jak marskość wątroby czy rak wątrobowo-komórkowy, co w Polsce może przybrać dramatyczny wymiar społeczny i finansowy. W Europie 60 - 70 % zachorowań na pierwotnego raka wątroby spowodowana jest zakażeniem wirusem HCV.[3] Rak wątrobowokomórkowy o etiologii HCV jest piątym, co do częstości występowania  w  świecie nowotworem  złośliwym i jako przyczyna zgonu spośród nowotworów, zajmuje czwarte miejsce. Każdego dnia, aż 4 osoby dowiadują się, że chorują na  raka wątrobowokomórkowego w następstwie wzw C. Tych rozpoznań można by uniknąć poprzez wczesną diagnostykę wzw C i rozpoczęcie leczenia.

 

Organizatorem ogólnopolskiej kampanii edukacyjnej „Cichy Zabójca WZW C” jest firma Roche Polska wraz z Partnerami: Polską Grupę Ekspertów HCV, Fundacją „Gwiazda Nadziei”, Fundacją Edukacji Społecznej, Stowarzyszeniem Pomocy Osobom Zakażonym Wirusami Hepatropopowymi „Hepa-Help”, Polskimi Amazonkami Ruch Społeczny.

Celem kampanii jest zwiększenie świadomości społecznej na temat wirusowego zapalenia wątroby typu C i mobilizacja do wykonania testów diagnostycznych w tym kierunku; zwrócenie uwagi osób odpowiedzialnych za politykę zdrowotną w jednostkach samorządu terytorialnego na problem oraz zachęcenie do podjęcia działań na rzecz profilaktyki zakażeń HCV w tym poprawę diagnostyki w regionie.

 

Pragnąc ułatwić Jednostkom Samorządów Terytorialnych przygotowanie projektu efektywnego programu profilaktyki i zwalczania transmisji zakażeń HCV Stowarzyszenie Zdrowych Miast Polskich przygotowało przykładowy schemat programu. Do dyspozycji  Samorządów w imieniu organizatorów kampanii oddajemy materiały edukacyjne: plakaty informacyjne, ulotki edukacyjne, ulotki dla zdiagnozowanych pacjentów, poradniki dla lekarzy POZ. Po więcej informacji zapraszamy na stronę kampanii www.wzwc.pl

 

Program Profilaktyki Zakażeń HCV - Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich (program SZMP)

 

[1] Praca zbiorowa,  Maciej Bogucki, prof Robert Flisiak, prof Waldemar Halota, Urszula Jaworska, dr Adam Kozierkiewicz, prof Jerzy Kruszewski, Beata Małecka Libera, Wojciech Matusewicz, Barbara Pepke, dr Filip Raciborski, prof Bolesław Samoliński, Raport rekomendacje 2013-2014, Diagnostyka i terapia przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu C (wirusem HCV)w Polsce” Warszawa 2012, str 7

[2] Praca zbiorowa ..., Raport rekomendacje..., op.cit

[3] Praca zbiorowa ..., Raport rekomendacje..., op.cit str 10

Ogólnopolski Program Zwalczania Grypy

Szanowni Państwo,

 

Rok 2018 jest wyjątkowy, ponieważ obchodzimy 5-lecie działalności Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy. Dzięki Państwa zaangażowaniu przyczyniliśmy się do znacznego rozszerzenia zaleceń szczepień przeciw grypie, zatrzymania silnego trendu spadkowego poziomu wyszczepialności społeczeństwa, a w ostatnim sezonie został odnotowany 10% wzrost liczby Polaków, którzy zaszczepili się przeciw grypie, co uznajemy za istotny sukces. W tym roku przed Ogólnopolskim Programem Zwalczania Grypy stoją kolejne wyzwania.

W związku z powyższym chcielibyśmy ponownie prosić Państwa o wsparcie i w miarę możliwości umieszczenie banneru kierującego na stronę www.opzg.pl lub www.wirtualnaakademiagrypy.pl.

Działania te mają na celu promocję Programu a tym samym budowanie świadomości na temat grypy i jej powikłań oraz istotności szczepień.

Wierzymy, że Państwa zaangażowanie pozwoli na rozwój Programu i przyczyni się do promocji profilaktyki grypy.

W razie jakichkolwiek pytań proszę o kontakt.

 

Natalia Zabielska 

 

e-mail:   

Biuro prasowe Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy

Zdrowie Człowiek Profilaktyka

Rusza ósma edycja projektu „Zdrowie Człowiek Profilaktyka”

„Zdrowie Człowiek Profilaktyka” to projekt realizowany od 2013 roku, którego celem jest zwrócenie uwagi na aspekt zdrowia publicznego, zarówno w wymiarze centralnym jak i lokalnym. Poprzez działania edukacyjne skierowane do wybranych grup docelowych – w tym samorządów, szeroko rozumianych pracodawców, instytucji i podmiotów skupiających wokół siebie osoby, które ze względu na specyfikę wykonywanego zawodu narażone są na szkodliwe biologiczne czynniki ryzyka – realizatorzy zwracają uwagę na wielopłaszczyznowe korzyści wynikające z inwestycji w profilaktykę chorób zakaźnych w lokalnych społecznościach i w miejscach pracy.

W ramach inicjatywy powstał serwis internetowy www.zdrowieczlowiekprofilaktyka.pl – będący cennym źródłem informacji oraz bezpłatnych narzędzi ułatwiających zaplanowanie, wdrożenie i ewaluację realizowanych zarówno przez samorządy, jak
i pracodawców programów zdrowotnych.

 

W serwisie znajdują się m.in. zgodne z wymogami AOTMiT gotowe schematy programów polityki zdrowotnej, ankiety ewaluacyjne, kalkulatory kosztów przeprowadzenia programów i formularze programowe. Dostępne są również przykłady dobrych praktyk – doświadczeń i rekomendacji ekspertów, informacje dotyczące zmian w rozporządzeniach, nowych przepisów i regulacji, a także alternatywnych źródeł finansowania. W ramach projektu powstał szereg praktycznych poradników w tym m.in. „Jak realizować skuteczne Programy Polityki Zdrowotnej?”, „Odpowiedzialność za zdrowie. Profilaktyka chorób zakaźnych jako dobra praktyka CSR w miejscu pracy i element zrównoważonego rozwoju regionu”, „Samorządowe programy polityki zdrowotnej i budżet obywatelski. Związek, który ma przed sobą przyszłość” oraz „Fundusze Unijne w sektorze ochrony zdrowia, czyli jak zdobyć środki finansowe na programy profilaktyczne”. Dodatkowo, każdy zainteresowany może skorzystać z konsultacji z ekspertami projektu, m.in. z lekarzami, epidemiologami, ekspertami ds. medycyny pracy, BHP, ekspertami ds. prawa i funduszy unijnych, a także przedstawicielami samorządów mającymi wieloletnie doświadczenie w realizacji działań zdrowotnych. 

W 2021 roku organizatorzy projektu zorganizują cykl pięciu debat eksperckich, których tematem przewodnim będzie zdobycie praktycznej wiedzy niezbędnej do wdrożenia działań zdrowotnych, w tym pozyskania alternatywnych środków na ich realizację. Debaty zostaną  zorganizowane wspólnie z Polskim Towarzystwem Przedsiębiorczości, wydawcą Rynku Zdrowia oraz Portalu Samorządowego, i odbędą się 20 i 31 maja, 21 czerwca oraz 7 i 28 września. Zarówno udział w wydarzeniach, jak i wszystkie materiały, narzędzia i konsultacje eksperckie są bezpłatne.

 

Pomysłodawcą i inicjatorem projektu „Zdrowie Człowiek Profilaktyka” jest Fundacja Aby Żyć, Compass Public Relations, Market Access Audit w partnerskiej współpracy z Pfizer Polska Sp. z o. o., która od lat wspiera działania na rzecz skutecznej profilaktyki szczepiennej w Polsce.

Więcej informacji:
www.ZdrowieCzlowiekProfilaktyka.pl
e-mail:sekretariat@zdrowieczlowiekprofilaktyka.pl
tel.: 731 000 658

 

 

Wcześniejszy projekty:

 

 

Informacje o projekcie:

 „Zdrowie Człowiek Profilaktyka” to projekt realizowany od 2013 roku, którego celem jest zwrócenie uwagi na aspekt zdrowia publicznego, zarówno w wymiarze centralnym jak i lokalnym. Poprzez działania edukacyjne skierowane do wybranych grup docelowych – w tym samorządów, szeroko rozumianych pracodawców, instytucji i podmiotów skupiających wokół siebie osoby, które ze względu na specyfikę wykonywanego zawodu narażone są na szkodliwe biologiczne czynniki ryzyka – realizatorzy zwracają uwagę na wielopłaszczyznowe korzyści wynikające z inwestycji w profilaktykę chorób zakaźnych w lokalnych społecznościach i w miejscach pracy. Inicjatywa służy motywacji do zaangażowania
w zdrowie poprzez pokazanie dobrych praktyk i efektów, jakie przynoszą oraz udostępnienie szeregu przydanych materiałów i narzędzi niezbędnych w zaplanowaniu, wdrożeniu i ewaluacji działań.

Nad merytoryczną stroną projektu pracują przedstawiciele świata medycyny, Krajowi i Wojewódzcy Konsultanci Medyczni, przedstawiciele wojewódzkich i powiatowych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych, eksperci Medycyny Pracy, eksperci ds. Funduszy Europejskich, eksperci ds. prawa, eksperci BHP oraz przedstawiciele samorządów i pracodawców.

W 2020 roku organizatorzy planują zorganizować cykl e-spotkań, których tematem przewodnim będzie zdobycie praktycznej wiedzy niezbędnej do wdrożenia działań zdrowotnych, w tym pozyskania środków z UE na ich realizację. Zarówno udział w spotkaniach, jaki i wszystkie materiały, narzędzia i konsultacje eksperckie są bezpłatne.

Pomysłodawcą i inicjatorem projektu „Zdrowie Człowiek Profilaktyka” jest Fundacja Aby Żyć, Compass Public Relations, Market Access Audit w partnerskiej współpracy z Pfizer Polska Sp. z o.o która od lat wspiera działania na rzecz skutecznej profilaktyki szczepiennej w Polsce.

Do tej pory, w ramach projektu zorganizowanych zostało blisko 120 spotkań, debat i warsztatów w których łącznie udział wzięło ponad 30 500 osób.

Więcej informacji:

www.zdrowieczlowiekprofilaktyka.pl
e-mail:sekretariat@zdrowieczlowiekprofilaktyka.pl
tel.: 731 000 658

PODSUMOWANIE 3 DEBATY PROJEKTU ZDROWIE-CZŁOWIEK-PROFILAKTYKA

 

-  komunikat prasowy zawierający kluczowe tezy z wydarzenia,

- link do retransmisji: https://www.rynekzdrowia.pl/partnerzy/zcp/2020/1/

who.jpg
who2014-20018.jpg

Certyfikaty:

Nasi Partnerzy:

logo dziennikarzy.jpg
logo.jpg
opzg.jpg
biuletyn.jpg
bottom of page