top of page

Statut i program

STATUT

STOWARZYSZENIA ZDROWYCH MIAST POLSKICH

 

Rozdział I  Przepisy Ogólne

§ 1.

1. Stowarzyszenie pod nazwą "Stowarzyszenie Zdrowych Miast Polskich", zwane dalej Stowarzyszeniem posiada osobowość prawną.

2. Stowarzyszenie działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz z zachowaniem obowiązujących przepisów na terytorium innych państw.

3. Siedzibą Stowarzyszenia jest Łódź.

§ 2.

Stowarzyszenie ma prawo używać oznak i pieczęci według wzorów zatwierdzonych przez właściwy organ Stowarzyszenia.

 

Rozdział II  Cele i zadania Stowarzyszenia

§ 3.

Celem Stowarzyszenia jest promowanie zdrowia, w szczególności poprzez:

1. poprawę stanu środowiska naturalnego w gminach;

2. poprawę stanu zdrowia mieszkańców gmin;

3. wdrażanie zasad i strategii polityki zdrowia w kraju, regionach i gminach;

4. aktywizowanie wspólnot samorządowych do wspólnego rozwiązywania problemów ochrony środowiska i zdrowia mieszkańców w regionach i gminach;

5. upowszechnianie doświadczeń i dobrych wyników pracy Stowarzyszenia oraz propagowanie idei zdrowych miast w kraju i za granicą;

6. rozwijanie i popieranie współpracy pomiędzy innymi miastami i sieciami krajowymi Zdrowych Miast na świecie.

§ 4.

Do zadań Stowarzyszenia należą:

1. inspirowanie i wspieranie programów lokalnych Zdrowych Miast, będących członkami Stowarzyszenia;

2. rozwijanie współpracy między miastami i gminami a zwłaszcza położonymi w regionach kraju o dużym zagrożeniu środowiska i zdrowia;

3. powszechna edukacja w zakresie promocji zdrowia i ochrony środowiska, z udziałem decydentów i polityków lokalnych;

4. upowszechnianie zdobytych doświadczeń, materiałów, bazy danych, tłumaczeń z języków obcych, prowadzenie konsultacji technicznych, doradztwo dla gmin;

5. współpraca z instytucjami i organizacjami zajmującymi się problematyką zdrowotną i ekologiczną oraz innymi zagadnieniami sprzyjającymi rozwojowi Zdrowych Miast. 2

 

Rozdział III  Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 5.

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na zwyczajnych i wspierających.

§ 6.

1. Członkiem zwyczajnym może być miasto (gmina), które przyjęło zadania i cele Stowarzyszenia określone w Statucie i posiada uchwałę Rady Gminy o przystąpieniu do Stowarzyszenia.

2. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może być osoba prawna i fizyczna w kraju lub za granicą, która dla poparcia celów Stowarzyszenia udziela pomocy rzeczowej lub finansowej.

§ 7.

1. Każdy członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo uczestnictwa w pracach Stowarzyszenia w sposób przewidziany Statutem oraz czynne i bierne prawo wyborcze do władz Stowarzyszenia poprzez swoich przedstawicieli.

2. Członek Stowarzyszenia ma obowiązek przestrzegać niniejszego Statutu i stosowania się do uchwał władz Stowarzyszenia.

3. Członek wspierający posiada prawa i obowiązki członka zwyczajnego z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego.

4. Wysokość składki uchwala Walne Zgromadzenie biorąc pod uwagę możliwości finansowe miast/gmin członkowskich.

5. Decyzje o przyjęciu członków podejmuje Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu.

6. Członkostwo Stowarzyszenia ustaje w przypadku:

1) skreślenia z listy członków na skutek:

a) likwidacji gminy,

b) wystąpienia zgłoszonego na piśmie i w odniesieniu do członków - miast (gmin) na podstawie uchwały Rady Gminy;

2) wykluczenie z powodu naruszenia postanowienia § 7 ust. 2 Statutu.

7. Uchwałę o skreśleniu z listy członków lub o wykluczeniu podejmuje Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu.

Rozdział IV  Władze Stowarzyszenia

§ 8.

1. Organami Stowarzyszenia są:

1) Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia, zwanym dalej „Walnym Zgromadzeniem“.

2) Zarząd Stowarzyszenia, zwanym dalej „Zarządem“.

3) Komisja Rewizyjna.

2. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa do końca roku kalendarzowego, w którym odbyły się wybory do Rad Gmin.

3. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, chyba, że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej. 3

 

4. W przypadku braku quorum Zarząd zwołuje Walne Zebranie w drugim terminie, tego samego dnia 1 godzinę później po terminie pierwszym. W takim wypadku uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów, bez względu na ilość obecnych członków.

§ 9.

1. Walne Zgromadzenie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

2. Walne Zgromadzenie jest uprawnione do:

1) uchwalania kierunków i programów działania Stowarzyszenia,

2) określenia wysokości składki członkowskiej zgodnie z treścią § 7 ust. 4,

3) rozpatrywania i zatwierdzania sprawozdań z działalności merytorycznej i finansowej Zarządu oraz zatwierdzania budżetu na dany rok kalendarzowy,

4) udzielania absolutorium Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej,

5) uchwalania Statutu Stowarzyszenia i wprowadzania w nim zmian,

6) wyboru członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz uzupełniania ich składu,

7) uchwalania regulaminów wewnętrznych Stowarzyszenia,

8) podejmowania decyzji w sprawie oznak i pieczęci Stowarzyszenia,

9) podejmowania decyzji w innych sprawach nie przewidzianych Statutem,

10) podejmowania decyzji o przystąpieniu do krajowych i międzynarodowych Stowarzyszeń na wniosek Zarządu.

3. W obradach Walnego Zgromadzenia biorą udział miasta/gminy członkowskie oraz członkowie wspierający, przy czym każdy z członków zwyczajnych posiada tylko jeden mandat.

4. Walne Zgromadzenie odbywa się co najmniej jeden raz w roku i jest zwoływane przez Zarząd nie później niż do 30 maja każdego roku.

5. Na wniosek jednej piątej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia lub na wniosek Komisji Rewizyjnej Zarząd zwołuje nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w terminie 21 dni od daty złożenia wniosku wraz z uzasadnieniem.

6. O terminie, miejscu i porządku obrad zawiadamia się członków Stowarzyszenia w terminie 14 dni przed datą zwoływanego posiedzenia.

7. Obradami Walnego Zgromadzenia kieruje przewodniczący obrad wybrany przez to Zgromadzenie zwykłą większością głosów na czas trwania obrad.

8. W uzasadnionych okolicznościach Walne Zgromadzenie może odbywać obrady i podejmować uchwały z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość z jednoczesnym bezpośrednim przekazem obrazu i dźwięku (zdalny tryb obradowania). Postanowienia § 9 pkt 2-7 stosuje się odpowiednio z zastrzeżeniem, że protokoły z obrad sporządza i podpisuje osoba prowadząca obrady Walnego Zgromadzenia.

9. Obrady w zdalnym trybie zarządza Prezes Zarządu, lub w jego zastępstwie jeden z jego zastępców.

10. Udział w obradach w zdalnym trybie obejmuje w szczególności:

1) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym wszystkich osób uczestniczących w obradach, w ramach której będą się one wypowiadać w toku obrad Walnego Zgromadzenia,

2) wykonywanie osobiście prawa głosu w toku obrad.

§ 10.

1. Zarząd Stowarzyszenia jest najwyższą władzą Stowarzyszenia w okresie między obradami Walnego Zgromadzenia.

2. W skład Zarządu wchodzi od 3 do 5 osób wybranych przez Walne Zgromadzenie spośród przedstawicieli członków zwyczajnych. Prezesa Zarządu wybiera Walne Zgromadzenie. Zarząd konstytuuje się na pierwszym posiedzeniu, wybierając spośród siebie dwóch wiceprezesów. 4

 

3. Do zadań i kompetencji Zarządu Stowarzyszenia należy w szczególności:

1) wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia,

2) kierowanie bieżącą działalnością i reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,

3) zarządzanie majątkiem i finansami Stowarzyszenia w granicach upoważnień udzielonych przez Walne Zgromadzenie,

4) przedkładanie wniosków o przystąpieniu do krajowych i międzynarodowych Stowarzyszeń na forum Walnego Zgromadzenia,

5) podejmowanie decyzji o prowadzeniu działalności gospodarczej.

4. Prezes i wiceprezesi stanowią Prezydium Zarządu i kierują jego pracami.

5. Praca członków Zarządu jest społeczna.

6. Obsługę administracyjną i finansową Stowarzyszenia prowadzi biuro utrzymywane ze środków Stowarzyszenia.

§ 11.

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Stowarzyszenia.

2. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzi od 3 do 5 osób wybranych spośród przedstawicieli członków zwyczajnych.

3. Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej wybiera Walne Zgromadzenie. Na pierwszym posiedzeniu Komisja wybiera zastępcę przewodniczącego.

4. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

1) kontrolowanie działalności statutowej i gospodarki finansowej Stowarzyszenia,

2) przedstawianie sprawozdań ze swojej działalności Walnemu Zgromadzeniu i składanie wniosku w przedmiocie udzielenia absolutorium Zarządowi,

3) Walne Zgromadzenie może powierzyć Komisji Rewizyjnej wykonanie funkcji sądu koleżeńskiego, określając przedmiot orzekania i regulamin orzekania.

§ 12.

1. Uchwały władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby osób uprawnionych do głosowania, z zastrzeżeniem § 9 ust. 6 Statutu.

2. Uchwały Walnego Zgromadzenia dotyczące rozwiązania Stowarzyszenia oraz zmiany Statutu zapadają większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby osób uprawnionych do głosowania.

3. W przypadku równej liczby głosów za i przeciw decyduje głos przewodniczącego obrad.

4. Na wniosek jednej osoby dotyczący głosowania tajnego przewodniczący obrad poddaje ten wniosek pod głosowanie.

Rozdział V  Lokalny Zespół Koordynacyjny

§ 13.

1. Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia mają obowiązek utworzyć na swoim terenie lokalny zespół koordynacyjny.

2. Lokalnym zespołem koordynacyjnym kieruje lokalny koordynator przy pomocy biura.

3. Lokalny zespół koordynacyjny jest organem doradczym członka zwyczajnego, a lokalny koordynator jest jego statutowym przedstawicielem w Stowarzyszeniu. 5

 

4. Umiejscowienie oraz strukturę organizacyjną lokalnego zespołu koordynacyjnego, zasady i źródła finansowania działalności oraz zasady wynagradzania pracowników członkowie zwyczajni Stowarzyszenia ustalają indywidualnie zgodnie z polityką kreowaną na ich terenie.

Rozdział VI  Majątek Stowarzyszenia

§ 14.

1. Majątek Stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów z ofiarności publicznej oraz z dochodów Stowarzyszenia.

2. Źródłem majątku Stowarzyszenia może być także działalność gospodarcza.

3. Oświadczenia woli w sprawach majątkowych w imieniu Stowarzyszenia składają dwaj członkowie Zarządu - prezes, wiceprezes albo dwie osoby upoważnione przez prezesa lub jego zastępcę.

§ 15.

1. W przypadku rozwiązania Stowarzyszenia majątek Stowarzyszenia będzie przekazany sukcesorom w częściach ułamkowych, które określi Walne Zgromadzenie.

2. Z braku sukcesorów Walne Zgromadzenie określi cele społeczne, na jakie ma być przeznaczony majątek Stowarzyszenia.

Rozdział VII  Zmiana Statutu, rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 16.

Uchwała w sprawie zmiany Statutu lub rozwiązania Stowarzyszenia może być podjęta przez Walne Zgromadzenie przy zachowaniu zasad, o których mowa w § 12 Statutu.

Rozdział VIII  Przepisy końcowe

§ 17.

Z chwilą zarejestrowania Stowarzyszenia wszyscy członkowie założyciele stają się członkami Stowarzyszenia.

 

 

Zarząd Stowarzyszenia

Zdrowych Miast Polskich

6 grudnia 2022 r.

Program stowarzyszenia

Program Zdrowe Miasta został wprowadzony w 1988 przez Światową Organizację Zdrowia w celu realizacji na poziomie lokalnym strategii "Zdrowie dla wszystkich " poprzez poprawę warunków zdrowotnych w miastach, tzn. stanu środowiska i zdrowia mieszkańców.

Według Światowej Organizacji Zdrowia, Zdrowe Miasto oznacza proces, a nie jego wynik. Zdrowe Miasto to niekoniecznie to, które uzyskało określony status zdrowotny. "Zdrowe miasto" to takie, które stawia problemy zdrowotne na należnym im miejscu i dąży do poprawy aktualnej sytuacji. Każde miasto może być "zdrowym" jeżeli tylko postanowi nim być oraz posiada struktury i działania ukierunkowane na poprawienie zdrowia.

Polska jest jednym z krajów Europy o wysoce niekorzystnych wskaźnikach środowiskowych, zdrowotnych i demograficznych. Medycyna naprawcza nie jest w stanie w pełni zapewnić polepszenia zdrowotności i zmniejszenia zachorowalności społeczeństwa. Jest to możliwe jedynie poprzez podjęte przez całe społeczeństwo, kompleksowe działania w zakresie promocji zdrowia. Dlatego wiele miast i gmin naszego kraju zainteresowanych jest programem "Zdrowe miasta" widząc w nim szansę na zintensyfikowanie działań prozdrowotnych.

Do Polski Program Zdrowych Miast trafił na początku lat 90-tych. W 1991 roku powstała Polska Sieć Zdrowych Miast. Dwa lata później Sieć przekształciła się w Stowarzyszenie Zdrowych Miast Polskich, które zostało zarejestrowane w czerwcu 1993r. w Sądzie Wojewódzkim w Łodzi. Siedziba Stowarzyszenia mieści się w Łodzi. Organizacja skupia miasta i gminy, których Rady Miejskie i Gminne akceptując Statut podjęły uchwały o przystąpieniu do Stowarzyszenia oraz wzięły na siebie odpowiedzialność za realizację na poziomie lokalnym powyższej strategii, adaptując ją do swoich warunków.

Aktualnie Stowarzyszenie Zdrowych Miast Polskich liczy 39 miast i gmin o łącznej populacji ok. 7 mln.
W czerwcu 2000 roku Światowa Organizacja Zdrowia oficjalnym certyfikatem potwierdziła, że Stowarzyszenie Zdrowych Miast Polskich spełnia wymogi stawiane przez WHO narodowym sieciom Zdrowych Miast w Europie.

Corocznie, w kolejnych miastach członkowskich Stowarzyszenia organizowane są konferencje Zdrowych Miast Polskich, podczas których poruszane są problemy zawarte w Programie Zdrowe Miasta.
Stowarzyszenie organizuje regularne szkolenia dla koordynatorów lokalnych, oparte na kursach przeprowadzonych przez WHO na temat wdrażania i funkcjonowania projektu.

Organizuje spotkania problemowe dające możliwość wymiany doświadczeń w realizacji działań z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia. Odbyły się też szkolenia nt. pozyskiwania środków finansowych na działalność programową, negocjacji oraz z zakresu Public Relations.
Przeprowadzono szkolenia dla położnych z miast członkowskich z zakresu profilaktyki chorób nowotworowych najczęściej występujących u kobiet (raka piersi i raka szyjki macicy)

Odbyło się również szkolenie dla lekarzy poz z miast członkowskich dotyczące profilaktyki przewlekłych chorób niezakaźnych ze szczególnym naciskiem na prewencję chorób układu krążenia.

Od 1994r organizowane są dla miast członkowskich konkursy na najciekawsze i najbardziej wartościowe programy m.in. w takich dziedzinach jak profilaktyka nowotworowa, przeciwdziałanie uzależnieniom, pomoc osobom niepełnosprawnym i ochrona środowiska. Zwycięzcy konkursów otrzymują nagrody pieniężne z przeznaczeniem na wsparcie wyróżnionych programów.

W 1995 oraz 1998 r. wydano raporty z realizacji programu Zdrowe Miasta, w których poszczególne miasta członkowskie stowarzyszenia prezentują najbardziej efektywne i innowacyjne programy z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia. Celem takiej formy prezentacji, jest możliwość przetransponowania i wdrożenia opisanego programu w innym mieście.

Wydawany jest folder informacyjny Stowarzyszenia oraz inne drobne materiały promocyjne.
Zdrowe Miasta bardzo aktywnie uczestniczą we wspólnych imprezach prozdrowotnych i proekologicznych (kampania edukacyjna "Tydzień dla Serca", coroczne obchody "Dni Ziemi"- 22 kwietnia, coroczne obchody Dni Bez Papierosa: maj, listopad, coroczna ogólnoświatowa akcja sprzątania Ziemi - "Clean up the world" - wrzesień, obchody miesiąca walki z rakiem piersi - październik, Dni walki z AIDS - grudzień, Dni walki z gruźlicą - grudzień).

who.jpg
who2014-20018.jpg

Certyfikaty:

Nasi Partnerzy:

logo dziennikarzy.jpg
logo.jpg
opzg.jpg
biuletyn.jpg
bottom of page