Statut i program

Statut Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich

Rozdział I

Przepisy Ogólne

§ 1.


 1.Stowarzyszenie pod nazwą "Stowarzyszenie Zdrowych Miast Polskich", zwane dalej Stowarzyszeniem posiada osobowość prawną.
 2.Stowarzyszenie działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz z zachowaniem obowiązujących przepisów na terytorium innych państw.
 3.Siedzibą Stowarzyszenia jest Łódź.

§ 2.

 Stowarzyszenie ma prawo używać oznak i pieczęci według wzorów zatwierdzonych przez właściwy organ stowarzyszenia. 
 

Rozdział II

Cele i zadania Stowarzyszenia

§ 3.


Celem stowarzyszenia jest promowanie zdrowia, w szczególności poprzez:
 1. poprawę stanu środowiska naturalnego w gminach,
 2. poprawę stanu zdrowia mieszkańców gmin,
 3.wdrażanie zasad i strategii polityki zdrowia w kraju, regionach i gminach,
 4. aktywizowanie wspólnot samorządowych do wspólnego rozwiązywania problemów ochrony środowiska i zdrowia mieszkańców w regionach i gminach,
 5. upowszechnianie doświadczeń i dobrych wyników pracy Stowarzyszenia oraz propagowanie idei zdrowych miast w kraju i za granicą,
 6. rozwijanie i popieranie współpracy pomiędzy innymi miastami i sieciami krajowymi Zdrowych Miast na świecie.

§ 4.

Do zadań Stowarzyszenia należą:
1.inspirowanie i wspieranie programów lokalnych Zdrowych Miast,
2.rozwijanie współpracy między miastami i gminami a zwłaszcza położonymi w regionach kraju o dużym zagrożeniu środowiska i zdrowia,
3.powszechna edukacja w zakresie promocji zdrowia i ochrony środowiska, z udziałem decydentów i polityków lokalnych,
4.upowszechnianie zdobytych doświadczeń, materiałów, bazy danych, tłumaczeń z języków obcych, prowadzenie konsultacji technicznych, doradztwo dla gmin,
5.współpraca z instytucjami i organizacjami zajmującymi się problematyką zdrowotną i ekologiczną oraz innymi zagadnieniami sprzyjającymi rozwojowi zdrowych miast .

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 5.

Czlonkowie stowarzyszenia dzielą się na zwyczajnych i wspierających.

§ 6.


1.Członkiem zwyczajnym może być miasto (gmina), które przyjęło zadania i cele Stowarzyszenia określone w Statucie i posiada uchwałę Rady Gminy o przystąpieniu do Stowarzyszenia.
2.Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może być osoba prawna i fizyczna w kraju lub za granicą, która dla poparcia celów Stowarzyszenia udziela popmocy rzeczowej lub finansowej.

§ 7.


1.Każdy członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo uczestnictwa w pracach Stowarzyszenia w sposób przewidziany Statutem oraz czynne i bierne prawo wyborcze do władz Stowarzyszenia poprzez swoich przedstawicieli.
2.Członek Stowarzyszenia ma obowiązek przestrzegać niniejszego Statutu i stosowania się do uchwał władz Stowarzyszenia.
3.Członek wspierający posiada prawa i obowiązki członka zwyczajnego z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego.
4.Wysokość składki uchwala Walne Zgromadzenie biorąc pod uwagę możliwości finansowe miast/gmin członkowskich.
5.Decyzje o przyjęciu członków podejmuje Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu.
6.Członkowstwo Stowarzyszenia ustaje w przypadku:
   1/ skreślenia z listy członków na skutek:
      a/ likwidacji gminy,
      b/ wystąpienia zgłoszonego na piśmie i w odniesieniu do członków - miast (gmin) na podstawie uchwały Rady Gminy,
   2/ wykluczenie z powodu naruszenia postanowienia & 7 ust. 2 Statutu
7.Uchwałę o skreśleniu z listy członków lub o wykluczeniu podejmuje Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu.

Rozdział IV

Władze Stowarzyszenia

§ 8.


1.Organami stowarzyszenia są:
   1/ Walne Zgromadzenie,
   2/ Zarząd,
   3/ Komisja Rewizyjna.
2.Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa do końca roku kalendarzowego, w którym odbyły się wybory do Rad Gmin.

§ 9.


1.Walne Zgromadzenie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2.Walne Zgromadzenie jest uprawnione do:
   1/ uchwalania kierunków i programów działania Stowarzyszenia,
   2/ określenia wysokości składki członkowskiej zgodnie z treścią & 7 ust. 4
   3/ rozpatrywania i zatwierdzania sprawozdań z działalności merytorycznej i finansowej Zarządu oraz zatwierdzania budżetu na dany rok kalendarzowy,
   4/ udzielania absolutorium Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej,
   5/ uchwalania Statutu Stowarzyszenia i wprowadzania w nim zmian,
   6/ wyboru członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz uzupełniania ich składu,
   7/ uchwalania regulaminów wewnętrznych Stowarzyszenia,
   8/ podejmowania decyzji w sprawie oznak i pieczęci Stowarzyszenia
   9/ podejmowania decyzji w innych sprawach nie przewidzianych Statutem,
   10/ podejmowania decyzji o przystąpieniu do krajowych i międzynarodowych 
Stowarzyszeń na wniosek Zarządu. 3.W obradach Walnego Zgromadzenia biorą udział miasta/gminy członkowskie oraz członkowie wspierający, przy czym każdy z członków zwyczajnych posiada tylko jeden mandat.
4.Walne Zgromadzenie odbywa się co najmniej jeden raz w roku i jest zwoływane przez Zarząd nie później niż do 30 maja każdego roku.
5.Na wniosek jednej piątej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia lub na wniosek Komisji Rewizyjnej Zarząd zwołuje nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w terminie 21 dni od daty złożenia wniosku wraz z uzasadnieniem.
6. O terminie, miejscu i porządku obrad zawiadamia się członka na 14 dni naprzód. Drugi termin obrad może się odbyć w tym samym dniu, lecz co najmniej po upływie godziny bez wzgledu na liczbę obecnych o czym nalezy uprzedzić członków w zawiadomieniu.
7.Obradami Walnego Zgromadzenia kieruje przewodniczący obrad wybrany przez to Zgromadzenie zwykłą większością głosów na czas trwania obrad.

§ 10.


1. Zarząd Stowarzyszenia jest najwyższą władzą Stowarzyszenia w okresie między obradami Walnego Zgromadzenia.
2.W skład Zarządu wchodzi 5 osób wybranych pzrez Walne Zgromadzenie spośrod przedstawicieli członków zwyczajnych. Prezesa Zarządu wybiera Walne Zgromadzenie. Zarząd konstytuuje się na pierwszym posiedzeniu, wybierając spośród siebie dwóch wiceprezesów.
3.Do zadań i kompetencji Zarządu Stowarzyszenia należy w szczególności:
   1/wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia,
   2/kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia i reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
   3/zarządzanie majątkiem i finansami Stowarzyszenia w granicach upoważnień Walnego Zgromadzenia,
   4/przedkładanie wniosków o przystąpieniu do krajowych i międzynarodowych Stowarzyszeń na forum Walnego Zgromadzenia,
   5/podejmowanie decyzji o prowadzeniu działalności gospodarczej.
4.Prezes i wiceprezesi stanowią Prezydium Zarządu i kierują jego pracami.
5.Praca członków Zarządu jest społeczna.
6.Obsługę administracyjną i finansową Stowarzyszenia prowadzi biuro utrzymywane ze środków Stowarzyszenia.

§ 11.


1.Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Stowarzyszenia.
2.W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą 3-5 osób wybrane spośród przedstawicieli członków zwyczajnych.
3.Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej wybiera Walne Zgromadzenie. Na pierwszym posiedzeniu Komisja wybiera zastępcę przewodniczącego.
4.Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
   1/ kontrolowanie działalności statutowej i gospodarki finansowej Stowarzyszenia,
   2/przedstawianie sprawozdań ze swojej działalności Walnemu Zgromadzeniu i składanie wniosku w przedmiocie udzielenia absolutorium Zarządowi,
   3/Walne Zgromadzenie może powierzyć Komisji Rewizyjnej wykonanie funkcji sądu koleżeńskiego, określając przedmiot orzekania i regulamin orzekania.

§ 12.


1.Uchwały władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą wiekszością głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby osób uprawnionych do głosowania, z zastrzeżeniem & 9 ust. 6 statutu. 2.Uchwały Walnego Zgromadzenia dotyczące rozwiązania Stowarzyszenia oraz zmiany Statutu zapadają większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby osób uprawnionych do głosowania. 3.Liczbę głosów z ułamkiem wynikającą z wyliczenia 1/2 lub 2/3 głosów zaokrągla się do całości w górę. 4.W przypadku równej liczby głosów za i przeciw decyduje głos przewodniczącego obrad.

§ 13.


Głosowanie jest jawne. Na wniosek jednej osoby dot. głosowania tajnego przewodniczący obrad poddaje ten wniosek pod głosowanie.

Rozdział V

Lokalny Zespół Koordynacyjny

§ 14.


1.Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia mają obowiązek utworzyć na swoim terenie lokalny zespół koordynacyjny.
2.Lokalnym zespołem koordynacyjnym kieruje lokalny koordynator przy pomocy biura.
3.Lokalny zespół koordynacyjny jest organem doradczym członka zwyczajnego, a lokalny koordynator jest jego statutowym przedstawicielem w Stowarzyszeniu.
4.Umiejscowienie oraz strukturę organizacyjną lokalnego zespołu koordynacyjnego, zasady i źródła finansowania działalności oraz zasady wynagradzania pracowników członkowie zwyczajni Stowarzyszenia ustalają indywidualnie zgodnie z polityką kreowaną na ich terenie.

Rozdział VI

Majątek Stowarzyszenia

§ 15.


1.Majątek Stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów z ofiarności publicznej oraz z dochodów stowarzyszenia.
2.Źródłem majątku Stowarzyszenia może być także działalność gospodarcza.
3.Oświadczenia woli w sprawach majątkowych w imieniu Stowarzyszenia składają dwaj członkowie Zarządu - prezes, wiceprezes albo dwie osoby przez nich upoważnione.

§ 16.


1.W przypadku rozwiązania Stowarzyszenia majątek Stowaryzsenia będzie przekazany sukcesorom w częściach ułamkowych, które określi Walne Zgromadzenie.
2.Z braku sukcesorów Walne Zgromadzenie określi cele społeczne, na jakie ma być przeznaczony majątek Stowarzyszenia.

Rozdział VII

Zmiana Statutu, rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 17.


Uchwała w sprawie zmiany Statutu lub rozwiązania Stowarzyszenia może być podjęta przez Walne Zgromadzenie przy zachowaniu zasad o których mowa w & 12 statutu.

Rozdział VIII

Przepisy końcowe

§ 18.


Z chwilą zarejestrowania Stowarzyszenia wszyscy członkowie założyciele stają się członkami Stowarzyszenia.

Program stowarzyszenia

Program Zdrowe Miasta został wprowadzony w 1988 przez Światową Organizację Zdrowia w celu realizacji na poziomie lokalnym strategii "Zdrowie dla wszystkich " poprzez poprawę warunków zdrowotnych w miastach, tzn. stanu środowiska i zdrowia mieszkańców.

Według Światowej Organizacji Zdrowia, Zdrowe Miasto oznacza proces, a nie jego wynik. Zdrowe Miasto to niekoniecznie to, które uzyskało określony status zdrowotny. "Zdrowe miasto" to takie, które stawia problemy zdrowotne na należnym im miejscu i dąży do poprawy aktualnej sytuacji. Każde miasto może być "zdrowym" jeżeli tylko postanowi nim być oraz posiada struktury i działania ukierunkowane na poprawienie zdrowia.

Polska jest jednym z krajów Europy o wysoce niekorzystnych wskaźnikach środowiskowych, zdrowotnych i demograficznych. Medycyna naprawcza nie jest w stanie w pełni zapewnić polepszenia zdrowotności i zmniejszenia zachorowalności społeczeństwa. Jest to możliwe jedynie poprzez podjęte przez całe społeczeństwo, kompleksowe działania w zakresie promocji zdrowia. Dlatego wiele miast i gmin naszego kraju zainteresowanych jest programem "Zdrowe miasta" widząc w nim szansę na zintensyfikowanie działań prozdrowotnych.

Do Polski Program Zdrowych Miast trafił na początku lat 90-tych. W 1991 roku powstała Polska Sieć Zdrowych Miast. Dwa lata później Sieć przekształciła się w Stowarzyszenie Zdrowych Miast Polskich, które zostało zarejestrowane w czerwcu 1993r. w Sądzie Wojewódzkim w Łodzi. Siedziba Stowarzyszenia mieści się w Łodzi. Organizacja skupia miasta i gminy, których Rady Miejskie i Gminne akceptując Statut podjęły uchwały o przystąpieniu do Stowarzyszenia oraz wzięły na siebie odpowiedzialność za realizację na poziomie lokalnym powyższej strategii, adaptując ją do swoich warunków.

Aktualnie Stowarzyszenie Zdrowych Miast Polskich liczy 39 miast i gmin o łącznej populacji ok. 7 mln.
W czerwcu 2000 roku Światowa Organizacja Zdrowia oficjalnym certyfikatem potwierdziła, że Stowarzyszenie Zdrowych Miast Polskich spełnia wymogi stawiane przez WHO narodowym sieciom Zdrowych Miast w Europie.

Corocznie, w kolejnych miastach członkowskich Stowarzyszenia organizowane są konferencje Zdrowych Miast Polskich, podczas których poruszane są problemy zawarte w Programie Zdrowe Miasta.
Stowarzyszenie organizuje regularne szkolenia dla koordynatorów lokalnych, oparte na kursach przeprowadzonych przez WHO na temat wdrażania i funkcjonowania projektu.

Organizuje spotkania problemowe dające możliwość wymiany doświadczeń w realizacji działań z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia. Odbyły się też szkolenia nt. pozyskiwania środków finansowych na działalność programową, negocjacji oraz z zakresu Public Relations.
Przeprowadzono szkolenia dla położnych z miast członkowskich z zakresu profilaktyki chorób nowotworowych najczęściej występujących u kobiet (raka piersi i raka szyjki macicy)

Odbyło się również szkolenie dla lekarzy poz z miast członkowskich dotyczące profilaktyki przewlekłych chorób niezakaźnych ze szczególnym naciskiem na prewencję chorób układu krążenia.

Od 1994r organizowane są dla miast członkowskich konkursy na najciekawsze i najbardziej wartościowe programy m.in. w takich dziedzinach jak profilaktyka nowotworowa, przeciwdziałanie uzależnieniom, pomoc osobom niepełnosprawnym i ochrona środowiska. Zwycięzcy konkursów otrzymują nagrody pieniężne z przeznaczeniem na wsparcie wyróżnionych programów.

W 1995 oraz 1998 r. wydano raporty z realizacji programu Zdrowe Miasta, w których poszczególne miasta członkowskie stowarzyszenia prezentują najbardziej efektywne i innowacyjne programy z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia. Celem takiej formy prezentacji, jest możliwość przetransponowania i wdrożenia opisanego programu w innym mieście.

Wydawany jest folder informacyjny Stowarzyszenia oraz inne drobne materiały promocyjne.
Zdrowe Miasta bardzo aktywnie uczestniczą we wspólnych imprezach prozdrowotnych i proekologicznych (kampania edukacyjna "Tydzień dla Serca", coroczne obchody "Dni Ziemi"- 22 kwietnia, coroczne obchody Dni Bez Papierosa: maj, listopad, coroczna ogólnoświatowa akcja sprzątania Ziemi - "Clean up the world" - wrzesień, obchody miesiąca walki z rakiem piersi - październik, Dni walki z AIDS - grudzień, Dni walki z gruźlicą - grudzień).

who.jpg
who2014-20018.jpg

Certyfikaty:

Nasi Partnerzy:

logo dziennikarzy.jpg
logo.jpg
opzg.jpg
IMG_20220921_193605.jpg