top of page

To co robimy

Cele i zadania

Cele stowarzyszenia:

  1. Poprawa stanu środowiska naturalnego w gminach

  2. Poprawa stanu zdrowia mieszkańców gmin

  3. Wdrażanie zasad i strategii polityki zdrowia w kraju, regionach i gminach

  4. Aktywizowanie społeczności w gminach do wspólnego rozwiązywania problemów ochrony środowiska i zdrowia

  5. Rozwijanie i popieranie współpracy pomiędzy innymi miastami i sieciami krajowymi Zdrowych Miast w kraju i na świecie

 

Zadania stowarzyszenia:

  1. Inspirowanie i wspieranie programów lokalnych Zdrowych Miast

  2. Powszechna edukacja w zakresie promocji zdrowia i ochrony środowiska z udziałem decydentów i polityków lokalnych

  3. Upowszechnianie zdobytych doświadczeń, materiałów, bazy danych, tłumaczeń z języków obcych, prowadzenie konsultacji technicznych, doradztwo dla gmin

  4. Współpraca z instytucjami i organizacjami zajmującymi się problematyką zdrowotną i ekologiczną oraz innymi zagadnieniami sprzyjającymi rozwojowi zdrowych miast

 

Cele i zadania Zdrowych Miast są zbieżne z Narodowym Programem Zdrowia

 

Za priorytety uznano profilaktykę i wczesne wykrywanie chorób układu krążenia oraz wczesne wykrywanie chorób nowotworowych ( raka: piersi, szyjki macicy, płuc, stercza, jelita grubego, skóry), walkę i zapobieganie uzależnieniom (alkoholu, narkotyków, nikotyny,leków), problemy osób niepełnosprawnych, a także ochronę środowiska.

Mimo postawionych przez Stowarzyszenie priorytetów, każde miasto i każda gmina posiada swoje wytyczone do realizacji zadania w zależności od sytuacji zdrowotnej i środowiskowej, często uwarunkowanej położeniem geograficznym czy rodzajem rozwiniętego przemysłu, a także potrzeb społecznych.

 

Działania podejmowane w miastach członkowskich Stowarzyszenia są dowodem zaangażowania środowisk lokalnych we wdrażanie zasad promocji zdrowia. Zwłaszcza godna podkreślenia jest tu rola władz samorządowych, dzięki którym wzmacnia się porozumienie i współpraca międzysektorowa. Zauważa się również bardzo aktywny udział służby zdrowia w realizacji programów prozdrowotnych oraz zaangażowanie w szerzenie profilaktyki. Nie można tu zapomnieć o organizacjach pozarządowych oraz grupach społeczności lokalnej i stowarzyszeniach, które same inicjują wiele działań w celu tworzenia zdrowego miasta.

 

 

ZDROWE MIASTO to nie honorowy tytuł przyznawany przez Światową Organizację Zdrowia - to cel, który możemy razem osiągnąć!

who.jpg
who2014-20018.jpg

Certyfikaty:

Nasi Partnerzy:

logo dziennikarzy.jpg
logo.jpg
opzg.jpg
biuletyn.jpg
bottom of page